Шримад Бхагаватам, Чайтанья-Чандра Чаран Прабху, песнь 1, глава 08, стих 44 - 02:11:13


Шримад Бхагаватам, Чайтанья-Чандра Чаран Прабху, песня 1, глава 08, стих 48 - 01:59:37


Шримад Бхагаватам, Чайтанья-Чандра Чаран Прабху, песня 1, глава 9, стих 01 - 02:10:53


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 1, глава 9, стих 27 - 01:16:28


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 2, глава 01, стих 38 - 01:12:29


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 2, глава 01, стих 39 - 01:57:48


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 3, глава 9, стих 9 - 01:21:29


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 4, глава 8, стих 54 - 01:54:41


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 6, глава 14, стих 4 - 01:41:51


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 10, глава 13, стих 31 - 01:32:19


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 10, глава 13, стих 33 - 01:56:01


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 10, глава 13, стих 36 - 01:44:04


Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, песня 10, глава 13, стих 39 - 01:26:58